Är utomhusluften hälsofarlig?

Nej, oftast är luftföroreningshalterna låga och genom ett aktivt åtgärdsabete blir vår utomhusluft allt bättre för varje år. Men ibland och på vissa platser kan halterna ändå bli höga, vanligen vintertid och pga biltrafik. Det är därför viktigt att utsläppen minskas ytterligare. Vi på Östra Sveriges Luftvårdsförbund tar fram data om luftkvaliteten för fyra län i östra Sverige, från Gävleborgs län i norr till Sörmlands län i söder. Förbundet är en ideell förening som övervakar, analyserar och beskriver luftkvaliteten. Förbundet har idag 59 medlemsorganisationer varav 50 är kommuner. Även landsting, forskningsinstitutioner, företag och statliga myndigheter är medlemmar hos oss. Driften av det avancerade miljöövervakningssystemet för utomhusluft sköts av SLB·analys som är en avdelning inom Miljöförvaltningen i Stockholms stad.

Välkommen att läsa och lära mer om luften där du bor!

kontakt@oslvf.se
Org.nr. 802016-9499 | Bankgiro: 271-5910 | Postgiro: 74 01 74-8

För renare vatten längs Svealands kust

Idag är nästan alla vikar och fjärdar i Upplands, Stockholms och Sörmlands skärgårdar tyvärr övergödda och har alldeles för höga halter av näringsämnen. Genom att mäta miljötillståndet längs hela svealandskusten, från Älvkarleby i norr till Nyköping i söder, tar Svealands kustvattenvårdsförbund fram ett faktabaserat underlag för vattenvårdsarbetet. Förbundets medlemmar är Svealands samtliga 22 kustkommuner, men även landsting, företag, statliga myndigheter och ideella föreningar. Våra mycket kvalificerade analyser av kustvattenkvaliteten utförs av DEEP (Department of Ecology, Environment and Plant Sciences) vid Stockholms universitet. Via vår webbsajt når du mängder av information om vår kust och bl a mätresultaten från våra 180 mätstationer.

Välkommen att läsa och lära mer om dina favoritområden på kusten!

kontakt@skvvf.se
Org.nr. 802409-5195 | Bankgiro: 271-5795 | Postgiro: 52 44 18-1